Mercuri International Business School

Prihláška

Riadenie predaja cez partnerov

23. 04. 2020 - 24. 04. 2020

Prihlášku vyplnil

Investície

800 €

b) implementačné koučovanie/konzultácie „extra“ v rozsahu 1/2 dňa za akciovú cenu

400 €

Ceny sú uvedené bez DPH.

Potvrdzujeme, že sme sa oboznámili s podmienkami prihlášky (zmluvy), uvedenými v prihláške, súhlasíme s nimi v plnom rozsahu a záväzne objednávame nami vybrané služby v hore uvedenom rozsahu.

(*) - povinné položky

Zmluvné podmienky:

1.  Prihlasujúca organizácia (ďalej len "Odberateľ") akceptuje ponuku spoločnosti Mercuri International s.r.o. (ďalej len "Dodávateľ"), a zároveň objednáva zaradenie svojho účastníka do rozvojového programu.
 
2. Cena za rozvojový program  je zmluvná (uvedená na prednej strane prihlášky), obsahuje náklady spojené s účasťou na rozvojovom programe v nasledovnom rozsahu:
  • účasť na rozvojovom programe
  • študijné a pracovné materiály
  • konferenčné náklady, obedy a občerstvenie
V cene nie je zahrnuté ubytovanie!  V prípade potreby ubytovania si môže účastník rozvojového programu rezervovať zľavnené ubytovanie v našich zmluvných hoteloch. Bližšie informácie ohľadom miesta konania a možnosti ubytovania budú zaslané  potvrdením prijatia prihlášky na rozvojový program.

3.   V prípade, že Odberateľ objednáva pre svojho účastníka implementačné koučovanie po jednotlivých častiach, bude toto implementačné koučovanie fakturované spolu s príslušnou časťou rozvojového programu. Cena za implementačné koučovanie je zmluvná a je uvedená v hornej časti záväznej prihlášky.

4.  Dodávateľ má právo vystaviť odberateľovi zálohovú faktúru na objednané služby a Objednávateľ sa zaväzuje, že zálohovú faktúru uhradí v plnej sume najneskôr v deň splatnosti uvedený na zálohovej faktúre.

5.  V prípade objednania implementačného koučovania/ konzultácie bude táto služba realizovaná v spoločne dohodnutom termíne, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia tréningového programu a to v rozsahu 1 /2 pol dňa.

6.  Po ukončení jednotlivých častí Dodávateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru v ktorej zohľadní prípadné zmeny. Objednávateľ sa zaväzuje túto faktúru zaplatiť v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. 

7.  Faktúru Dodávateľ vystaví v súlade s platnými právnymi predpismi.  Dodávateľ  sa zaväzuje vystaviť faktúru do 14 dní po skončení jednotlivých častí rozvojového programu. K cene bez DPH bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov. Faktúra je splatná do dňa splatnosti uvedeného na faktúre.  Objednávateľ sa zaväzuje faktúru uhradiť v plnej sume najneskôr v deň splatnosti uvedenej na faktúre. V prípade omeškania so zaplatením faktúry je Dodávateľ oprávnený fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa považuje dátum pripísania príslušnej čiastky na účet Dodávateľa.

8.  Od zmluvy je možné odstúpiť len formou písomného oznámenia, doručeného Dodávateľovi najneskôr 15 dní pred začatím rozvojového programu. Dodávateľ sa v takomto prípade zaväzuje vrátiť uhradenú zálohu prihlasujúcej organizácii na základe žiadosti.

9.  V prípade neúčasti, alebo písomného odstúpenia od zmluvy neskôr ako 15 dní pred začatím  programu,  si Dodávateľ vyhradzuje právo fakturovať odstupné v plnej výške tréningového programu. V takomto prípade má Objednávateľ možnosť využiť v priebehu 12 mesiacov od začiatku rozvojového programu neskorší termín rovnakého rozvojového programu, pokiaľ to umožní jeho kapacita.

10.  Každý účastník dostane pred začatím rozvojového programu podrobné informácie o mieste a organizácii na emailovú adresu uvedenú na prihláške.

11.  Dodávateľ si vyhradzuje právo v prípade nutnosti zmeniť miesto, alebo termín realizácie rozvojového programu. O tejto skutočnosti bude Objednávateľ bezodkladne informovaný. Pokiaľ ku zmene príde 15 a menej dní pred plánovaným konaním, nemá Dodávateľ v prípade neúčasti prihláseného účastníka na rozvojový program nárok na odstupné uvedené v bode 9.

12.  Dodávateľ si v prípade obsadenia programu vyhradzuje právo prihlášku neakceptovať. V takom prípade bude Objednávateľ urýchlene informovaný a Dodávateľ mu umožní prednostné zaradenie do ďalšieho termínu konania tohto programu.
Dodávateľ si vyhradzuje v prípade nedostatočného zaplnenia tréningového programu právo tento program zrušiť. V takom prípade bude o tom Objednávateľ vopred informovaný, zaplatená záloha vrátená, resp. navrhnutý náhradný termín s prednostným zaradením účastníka.

13.  Akékoľvek nároky na peňažné plnenie vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré vznikli pred jej zánikom trvajú i po jej zániku. Zánik zmluvy sa bez ohľadu na jeho dôvod nedotýka prípadného nároku na zaplatenie ceny a nákladov, nároku na náhradu škody, nároku na zaplatenie úrokov z omeškania a iných práv a povinností, ktoré vzhľadom ku svojej povahe majú trvať i po skončení zmluvy, najmä tak ochrana dôverných informácií a práv duševného vlastníctva.(vid bod. 14).

14.  Dodávateľ neprevádza na Objednávateľa žiadne vlastnícke, autorské či iné majetkové alebo osobné práva duševného vlastníctva spojeného s realizáciou rozvojového programu a súvisiacimi materiálmi odovzdanými Objednávateľovi/ jeho účastníkovi v rámci realizácie programu, vrátane sprístupnenia e-modulov. Sprístupnené e-moduly môže využívať výhradne účastník uvedený na tejto záväznej prihláške – zmluve. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Mercuri International s.r.o. odovzdané materiály rozmnožovať, alebo akýmkoľvek spôsobom interne či externe šíriť. Objednávateľ ďalej nie je oprávnený využívať tréningové postupy Mercuri International pri uskutočňovaní vlastného školenia či iného vzdelávacieho programu. Dodávateľ má nárok na náhradu škody, ktorá vznikne porušením povinností podľa tohto odseku zo strany Objednávateľa, vrátane škody plynúcej s porušenia práv osoby oprávnenej k predmetom duševného vlastníctva (majitelia licencií a pod.).

15.  Objednávateľ týmto záväzným potvrdením účasti na rozvojovom programe prehlasuje, že mu bol účastníkom daný v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov a tiež súhlas s tým, aby tieto údaje Objednávateľ poskytol Dodávateľovi. Objednávateľ je súčasne splnomocnený oznámiť súhlas účastníka tréningového programu s tím, aby tieto údaje Dodávateľ spracoval v zmysle zákona.