Mercuri International Business School

Prihláška

Nezabudnuteľná predajná prezentácia

09. 12. 2019 - 10. 12. 2019

Prihlášku vyplnil

Investície

740 €
830 €

c) implementačné koučovanie/konzultácie „extra“ v rozsahu 1/2 dňa za akciovú cenu

325 €

Ceny sú uvedené bez DPH. Označte požadovanú variantu - a) alebo b). V prípade záujmu c).

Potvrdzujeme, že sme sa zoznámili s podmienkami prihlášky (zmluvy), súhlasíme s nimi v plnom rozsahu a záväzne objednávame účasť na rozvojovom programe Nezabudnuteľná predajná prezentácia.

(*) - povinné položky

 1. Prihlasujúca organizácia akceptuje ponuku spoločnosti Mercuri International s.r.o., a zároveň objednáva zaradenie svojho účastníka do tréningového programu.
 2. Cena za účasť na tréningovom programe je zmluvná a obsahuje náklady spojené s účasťou na programe, študijné materiály a tiež podľa varianty:

              a) obedy a občerstvenie

              b)ubytovanie počas programu a celodenné stravovanie

              c)implementačné koučovanie/ konzultácie v rozsahu ½ dňa + vaianta a) alebo b)

         3. V prípade, že dodávateľ vystaví objednávateľovi zálohovú faktúru na objednané
              služby, objednávateľ sa zaväzuje, že zálohovú faktúru uhradí v plnej sume najneskôr
              v deň splatnosti uvedený na zálohovej faktúre.

 1. V prípade objednania implementačného koučovania/ konzultácie bude táto služba realizovaná v spoločne dohodnutom termíne, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia tréningového programu a to v rozsahu 1 pol deň.
 1. Mercuri International s.r.o. sa zaväzuje vystaviť faktúru do 14 dní po skončení jednotlivých častí rozvojového programu. K cene bez DPH bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia. V prípade omeškania so zaplatením faktúry je Mercuri International oprávnená fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa považuje dátum pripísania príslušnej čiastky na účet Mercuri International.
 1. Od zmluvy je možné odstúpiť len formou písomného oznámenia, doručeného Mercuri International s.r.o. najneskôr 15 dní pred začatím programu. Mercuri International s.r.o. sa v takomto prípade zaväzuje bezodkladne vrátiť uhradenú zálohu prihlasujúcej organizácii.
 1. V prípade neúčasti, alebo písomného odstúpenia od zmluvy neskôr ako 15 dní pred začatím programu, si  Mercuri International s.r.o. vyhradzuje právo fakturovať odstupné v plnej výške tréningového programu. V takomto prípade má prihlasujúca organizácia možnosť využiť neskorší termín rovnakého tréningového programu, pokiaľ to umožní jeho kapacita.
 1. Každý účastník dostane pred začatím kurzu podrobné informácie o mieste a organizácii programu na adresu uvedenú na prihláške, resp. e-mailovú adresu, alebo prostredníctvom webovej informácie.
 1. Mercuri International si vyhradzuje právo zmeniť v prípade nutnosti miesto alebo termín realizácie tréningového programu. O tejto skutočnosti bude objednávateľ neodkladne informovaný. Pokiaľ ku zmene príde 15 a menej dní pred plánovaným konaním, nemá Mercuri International s.r.o. v prípade neúčasti prihláseného účastníka na tréningový program nárok na odstupné uvedené v bode 7.
 1. Mercuri International s.r.o. si v prípade obsadenia programu vyhradzuje právo prihlášku neakceptovať. V takom prípade bude prihlasujúca organizácia urýchlene informovaná a Mercuri International s.r.o. umožní prednostné zaradenie do ďalšieho termínu konania tohto programu.
 1. Mercuri International s.r.o. si vyhradzuje v prípade nedostatočného zaplnenia tréningového programu právo tento program zrušiť. V takom prípade bude o tom príslušná organizácia vopred informovaná, zaplatená záloha vrátená, resp. navrhnutý náhradný termín s prednostným zaradením účastníka.
 1. Akékoľvek nároky na peňažné plnenie vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré vznikli pred jej zánikom trvajú i po jej zániku. Zánik zmluvy sa bez ohľadu na jeho dôvod nedotýka prípadného nároku na zaplatenie ceny a nákladov, nároku na náhradu škody, nároku na zaplatenie úrokov z omeškania a iných práv a povinností, ktoré vzhľadom ku svojej povahe majú trvať i po skončení zmluvy, najmä tak ochrana dôverných informácií a práv duševného vlastníctva.(vid bod. 13).
 1.  Mercuri International s.r.o. neprevádza na objednávateľa žiadne vlastnícke, autorské či iné majetkové alebo osobné práva duševného vlastníctva spojeného s realizáciou tréningového programu a súvisiacimi materiálmi odovzdanými objednávateľovi v rámci realizácie programu, vrátane sprístupnenia e-modulov. Sprístupnené e-moduly môže využívať výhradne účastník uvedený na tejto záväznej prihláške – zmluve. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Mercuri International s.r.o. odovzdané materiály rozmnožovať alebo akýmkoľvek spôsobom interne či externe šíriť. Objednávateľ ďalej nie je oprávnený využívať tréningové postupy Mercuri International pri uskutočňovaní vlastného školenia či iného vzdelávacieho programu. Mercuri International má nárok na náhradu škody, ktorá vznikne porušením povinností podľa tohto odseku zo strany objednávateľa, vrátane škody plynúcej s porušenia práv osoby oprávnenej k predmetom duševného vlastníctva (majitelia licencií a pod.).
 1.  Objednávateľ týmto záväzným objednaním účasti na tréningovom programe prehlasuje, že mu bol účastníkom daný v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov a tiež súhlas s tým, aby tieto údaje objednávateľ poskytol Mercuri International. Objednávateľ je súčasne splnomocnený oznámiť súhlas účastníka tréningového programu s tím, aby tieto údaje spoločnosť Mercuri International spracovala v zmysle zákona.