Mercuri International Business School

Prihláška

Sales Management Academy

18. 03. 2019 - 10. 03. 2020

1. časť: 18.03.2019 - 19.03.2019
2. časť: 13.06.2019 - 14.06.2019
3. časť: 12.09.2019 - 13.09.2019
4. časť: 05.12.2019 - 06.12.2019
5. časť: 09.03.2020 - 10.03.2020

Prihlášku vyplnil

Investície

4.000 €
4.450 €

c) implementačné koučovanie/konzultácie „extra“ v rozsahu 1/2 dňa za akciovú cenu

400 €
400 €
400 €
400 €
400 €

d) „balíček“ 5 doplňujúcich e-learningových modulov

200 €

Ceny sú uvedené bez DPH. Označte požadovanú variantu - a) alebo b). V prípade záujmu c) alebo d).

Potvrdzujeme, že sme sa zoznámili s podmienkami prihlášky (zmluvy), súhlasíme s nimi v plnom rozsahu a záväzne objednávame účasť na rozvojovom programe Sales Management Academy.

(*) - povinné položky

Podmienky zmluvy:

 1.     Prihlasujúca organizácia akceptuje ponuku spoločnosti Mercuri International s.r.o., a zároveň objednáva zaradenie svojho účastníka do tréningového programu.

 

 1.     Cena za Sales Management Academy – balík“ je zmluvná (uvedená na prednej strane prihlášky), obsahuje náklady spojené s účasťou na programe, študijné materiály a ostatné služby uvedené v rozsahu vybraného variantu:

       (variant A):            účasť bez ubytovania, vrátane obedov a občerstvenia

       (variant B):            účasť s ubytovaním, vrátane obedov a občerstvenia

 

 1.     Služby, ktoré tvoria obsah tejto zmluvy sa poskytujú v poradí uvedenom     
      v objednávke na prvej strane.

3.1      V prípade, že dodávateľ vystaví objednávateľovi zálohovú faktúru na objednané 
           služby, objednávateľ sa zaväzuje, že zálohovú faktúru uhradí v plnej sume najneskôr
           v deň splatnosti uvedený na zálohovej faktúre.

3.2.     Dodávateľ môže vystaviť zálohovú faktúru sumárne za všetky časti rozvojového
           programu, alebo jednotlivo počastiach.

3.3.     V prípade, že dodávateľ bude vystavovať zálohovú faktúru po častiach vystaví ju
           v nasledovnej výške:

 

           Zálohová faktúra:         1.časť:         840,00 € (variant A)              930,00 € (variant B)

                  2.časť:         820,00 € (variant A)               910,00 € (variant B)

                  3.časť:         800,00 € (variant A)               890,00 € (variant B)

                  4.časť:         780,00 € (variant A)               870,00 € (variant B)

                  5.časť:          760,00 € (variant A)              850,00 € (variant B)

 

             Po ukončení jednotlivých častí dodávateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru v ktorej  
             zohľadní prípadné zmeny variantu. Objednávateľ sa zaväzuje túto faktúru zaplatiť
             v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.V prípade, že objednávateľ zaplatil účať na
             rozvojovom programe jednorázovo v plnej výške vystaví dodávateľ vyúčtovaciu  
             faktúru v celkovej sume za všetky časti rozvojového programu so zohľadnením
             prípadných zmien variantu. Faktúru dodávateľ vystaví v súlade s platnými
             predpismi. Objednávateľ sa zaväzuje faktúru uhradiť v plnej sume najneskôr v deň
             splatnosti uvedený na faktúre.

 

3.4     V prípade, že sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak budú odberateľovi po
       nesplnení podmienok na základe zúčtovacej faktúry dofakturované všetky poskytnuté
       služby v cenách uvedených v objednávke s prihliadnutím na danú variantu.
       Objednávateľ sa zaväzuje túto faktúru uhradiť do doby splatnosti uvedenej na
       faktúre.

3.5.    „Balíček“ e-learningových modulov sa poskytuje na obdobie 12 mesiacov. Aktivačné
         kódy k e-learningovým modulom budú zaslané po úhrade prvej vyúčtovacej faktúry.
         Mercuri International s.r.o. poskytuje „balíček“ e-modulov v súlade s odsekom 13 tejto
         zmluvy.

 

 1.    Mercuri International s.r.o. sa zaväzuje vystaviť faktúru do 14 dní po skončení
  jednotlivých častí rozvojového programu. K cene bez DPH bude pripočítaná
  DPH podľa platných právnych predpisov. Faktúra je splatná do dňa splatnosti    uvedeného na faktúre. V prípade omeškania so zaplatením faktúry je Mercuri    International oprávnená fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej 
  čiastky za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa považuje dátum pripísania
  príslušnej čiastky na účet Mercuri International s.r.o.

 

 1.    Od zmluvy je možné odstúpiť len formou písomného oznámenia, doručeného
  Mercuri International s.r.o. najneskôr 15 dní pred začatím 1. časti programu.
  Mercuri International s.r.o. sa v takomto prípade zaväzuje vrátiť uhradenú
  zálohu prihlasujúcej organizácii na základe žiadosti.

 

 1.    V prípade, že sa účastník rozhodne neabsolvovať ďalšie časti programu, môže tak urobiť formou písomného oznámenia, doručeného Mercuri International s.r.o. najneskôr do 15 dní po skončení poslednej absolvovanej časti. Mercuri International s.r.o. sa v takomto prípade zaväzuje na základe žiadosti vrátiť uhradenú zálohu za ďalšie      časti rozvojového programu prihlasujúcej organizácii na základe vypočítaného rozdielu podľa bodu 3.

 

 1.   V prípade neúčasti, alebo písomného odstúpenia od zmluvy neskôr ako 15 dní pred začatím 1. časti programu, (v prípade ďalších častí rozvojového programu neskôr ako 15 dní po skončení predchádzajúcej časti), Mercuri International s.r.o. si vyhradzuje právo fakturovať odstupné v plnej výške tréningového programu. V takomto  prípade má prihlasujúca organizácia možnosť využiť v priebehu 12 mesiacov od začiatku tréningového programu neskorší termín rovnakého tréningového programu, pokiaľ to umožní jeho kapacita.

 

 1.   Každý účastník dostane pred začatím kurzu  podrobné informácie o mieste a organizácii programu na adresu uvedenú na prihláške, resp. e-mailovú adresu, alebo prostredníctvom webovej informácie.

 

 1.   Mercuri International  si vyhradzuje právo zmeniť v prípade nutnosti miesto alebo termín realizácie tréningového programu. O tejto skutočnosti bude objednávateľ neodkladne informovaný. Pokiaľ ku zmene príde 15 a menej dní pred plánovaným konaním, nemá Mercuri International s.r.o. v prípade neúčasti prihláseného účastníka na tréningový program nárok na odstupné uvedené v bode 7.

 

 1.   Mercuri International s.r.o. si v prípade obsadenia programu vyhradzuje právo prihlášku neakceptovať. V takom prípade bude prihlasujúca organizácia urýchlene informovaná a Mercuri International s.r.o. umožní prednostné zaradenie do ďalšieho termínu konania tohto programu.

 

 1.   Mercuri International s.r.o. si vyhradzuje v prípade nedostatočného zaplnenia tréningového programu právo tento program zrušiť. V takom prípade bude o tom príslušná organizácia vopred informovaná, zaplatená záloha vrátená, resp. navrhnutý náhradný termín s prednostným zaradením účastníka.

 

 1.   Akékoľvek nároky na peňažné plnenie vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré vznikli pred jej zánikom trvajú i po jej zániku. Zánik zmluvy sa bez ohľadu na jeho dôvod nedotýka prípadného nároku na zaplatenie ceny a nákladov, nároku na náhradu škody, nároku na zaplatenie úrokov z omeškania a iných práv a povinností, ktoré vzhľadom ku svojej povahe majú trvať i po skončení zmluvy, najmä tak ochrana dôverných informácií a práv duševného vlastníctva.(vid bod. 13).

 

 1.   Mercuri International s.r.o. neprevádza na objednávateľa žiadne vlastnícke, autorské či iné majetkové alebo osobné práva duševného vlastníctva spojeného s realizáciou tréningového programu a súvisiacimi materiálmi odovzdanými objednávateľovi v rámci realizácie programu, vrátane sprístupnenia e-modulov. Sprístupnené e-moduly môže využívať výhradne účastník uvedený na tejto záväznej prihláške – zmluve. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Mercuri International s.r.o. odovzdané materiály rozmnožovať alebo akýmkoľvek spôsobom interne či externe šíriť. Objednávateľ ďalej nie je oprávnený využívať tréningové postupy  
    Mercuri International pri uskutočňovaní vlastného školenia či iného vzdelávacieho programu. Mercuri International má nárok na náhradu škody, ktorá vznikne porušením povinností podľa tohto odseku zo strany objednávateľa, vrátane škody plynúcej s porušenia práv osoby oprávnenej k predmetom duševného vlastníctva (majitelia 
    licencií a pod.).

 

 1.   Objednávateľ týmto záväzným objednaním účasti na tréningovom programe prehlasuje, že mu bol účastníkom daný v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov a tiež súhlas s tým, aby tieto údaje objednávateľ poskytol Mercuri International. Objednávateľ je súčasne splnomocnený oznámiť súhlas účastníka tréningového programu s tím, aby tieto údaje spoločnosť Mercuri International spracovala v zmysle zákona.