Záväzná prihláška
na 3+3+3+3-dňový rozvojový program
Sales Management Academy
Riadenie predajnej organizácie a vedenie predajcov
1. časť: Plánovanie a riadenie predaja 27.03.2017 - 29.03.2017
2. časť: Riadenie a vedenie predajného tímu 07.06.2017 - 09.06.2017
3. časť: Koučovanie a komunikácia pri vedení predajcov 16.10.2017 - 18.10.2017
4. časť: Prijímanie a rozvoj predajcov 14.03.2018 - 16.03.2018
Meno a priezvisko(*):
Funkcia(*):
Názov organizácie(*):
Ulica:
PSČ, Mesto:
IČO:
IČpD:
Telefón účastníka(*):
Fax:
E-mail účastníka(*):
E-mail pre zaslanie pozvánky(*):
Prihlášku vyplnil
Meno a priezvisko(*):
E-mail(*):
Investície:
cena pri platbe 2 mesiace vopred:
a) Účasť na kurze (včítane obedov) bez ubytovania (*)
4.140,- €
4.025,- €
b) Účasť na kurze + ubytovanie a stravovanie (*)
4.740,- €
4.625,- €
c) implementačné koučovanie/konzultácie „extra“ v rozsahu 1/2 dňa za akciovú cenu
po 1. časti
400,- €
po 2. časti
400,- €
po 3. časti
400,- €
po 4. časti
400,- €
d) „balíček“ 5 doplňujúcich e-learningových modulov
200,- €
Ceny sú uvedené bez DPH. Označte požadovanú variantu - a) alebo b). V prípade záujmu c) alebo d).
Potvrdzujeme, že sme sa zoznámili s podmienkami prihlášky (zmluvy), súhlasíme s nimi v plnom rozsahu a záväzne objednávame účasť na rozvojovom programe Sales Management Academy
Oboznámil som sa a súhlasím s podmienkami zmluvy.
Podmienky zmluvy:
 1. Prihlasujúca organizácia akceptuje ponuku spoločnosti Mercuri International s.r.o., a zároveň objednáva zaradenie svojho účastníka do tréningového programu.

 

 1. Cena za Sales Management Academy – balík“ je zmluvná (uvedená na prednej strane prihlášky), obsahuje náklady spojené s účasťou na programe, študijné materiály a ostatné služby uvedené v rozsahu vybraného variantu:

      (variant A):           účasť bez ubytovania, vrátane obedov a občerstvenia

      (variant B):           účasť s ubytovaním, vrátane obedov a občerstvenia

 

 1. Služby, ktoré tvoria obsah tejto zmluvy sa poskytujú v poradí uvedenom v objednávke na prvej strane.

       3.1     Objednávateľ sa zaväzuje, že najneskôr 14 dní pred začatím poskytovania predmetných služieb uhradí zálohovú faktúru vystavenú spoločnosťou Mercuri International s.r.o. nasledovne:

 • v prípade úhrady celej čiastky rozvojového programu jednorázovo: je cena znížená o 3% z ceny Variant A

 

 • v prípade, že sa objednávateľ rozhodne pre úhradu rozvojového programu   po častiach spoločnosť Mercuri International vystaví pred každou časťou rozvojového programu označeného v tabuľke v objednávke hviezdičkou (*) zálohovú faktúru podľa variantu A alebo B, vybraného objednávateľom, ktorú sa objednávateľ zaväzuje uhradiť najneskôr 14 dní pred začatím príslušnej časti.

 

Zálohová faktúra:

1.časť: 1 125,00 € (variant A)                                 1 275,00 € (variant B)

2.časť: 1 065,00 € (variant A)                                 1 215,00 € (variant B)

3.časť: 1 005,00 € (variant A)                                 1 155,00 € (variant B)

4.časť:   945,00 €  (variant A)                                 1 095,00 € (variant B)

Po ukončení jednotlivých častí dodávateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru v ktorej zohľadní prípadné zmeny variantu. Objednávateľ sa zaväzuje túto faktúru zaplatiť v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

 

    3.2     Prihlasujúca organizácia má nárok na uplatnenie „Zvýhodnenej ceny“ v prípade, že účastník absolvuje rozvojové programy označené hviezdičkou (*) najneskôr do 14 mesiacov od začatia čerpania služieb, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.

    3.3.    V prípade, že sa účastník prihlasujúcej organizácie nezúčastní všetkých častí rozvojového programu Sales Management Acadeny v rozsahu uvedenom v bode 3.2., zaniká nárok na uplatnenie zvýhodnenej ceny. V prípade, že sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak budú odberateľovi po nesplnení podmienok na základe zúčtovacej faktúry dofakturované všetky poskytnuté služby v cenách uvedených v objednávke s prihliadnutím na danú variantu. Objednávateľ sa zaväzuje túto faktúru uhradiť do doby splatnosti uvedenej na faktúre.

 3.4.    „Balíček“ e-learningových modulov sa poskytuje na obdobie 12 mesiacov. Lehota začína plynúť  aktiváciou prístupu k e-learningovým modulom, najskôr však po zaplatení prvej vyúčtovacej faktúry. Mercuri International s.r.o. poskytuje „balíček“ e- modulov    v súlade s odsekom 13 tejto zmluvy.

 

 1. Mercuri International s.r.o. sa zaväzuje vystaviť faktúru do 14 dní po skončení jednotlivých častí rozvojového programu.  K cene bez DPH bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov. Faktúra je splatná do dňa splatnosti uvedeného na faktúre. V prípade omeškania so zaplatením faktúry je Mercuri International oprávnená fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa považuje dátum pripísania príslušnej čiastky na účet Mercuri International s.r.o.

 

 1. Od zmluvy je možné odstúpiť len formou písomného oznámenia, doručeného Mercuri International s.r.o. najneskôr 15 dní pred začatím 1. časti programu. Mercuri International s.r.o. sa v takomto prípade zaväzuje vrátiť uhradenú zálohu prihlasujúcej organizácii na základe žiadosti.

 

 1. V prípade, že sa účastník rozhodne neabsolvovať ďalšie časti programu, môže tak urobiť formou písomného oznámenia, doručeného Mercuri International s.r.o. najneskôr do 15 dní po skončení poslednej absolvovanej časti. Mercuri International s.r.o. sa v takomto prípade zaväzuje na základe žiadosti vrátiť uhradenú zálohu za ďalšie časti rozvojového programu prihlasujúcej organizácii na základe vypočítaného rozdielu podľa bodu 3.

 

 1. V prípade neúčasti, alebo písomného odstúpenia od zmluvy neskôr ako 15 dní pred začatím 1. časti programu, (v prípade ďalších častí rozvojového programu neskôr ako 15 dní po skončení predchádzajúcej časti), Mercuri International s.r.o. si vyhradzuje právo fakturovať odstupné v plnej výške tréningového programu. V takomto prípade má prihlasujúca organizácia možnosť využiť neskorší termín rovnakého tréningového programu, pokiaľ to umožní jeho kapacita.

 

 1. Každý účastník dostane pred začatím kurzu  podrobné informácie o mieste a organizácii programu na adresu uvedenú na prihláške, resp. e-mailovú adresu, alebo prostredníctvom webovej informácie.

 

 1. Mercuri International  si vyhradzuje právo zmeniť v prípade nutnosti miesto alebo termín realizácie tréningového programu. O tejto skutočnosti bude objednávateľ neodkladne informovaný. Pokiaľ ku zmene príde 15 a menej dní pred plánovaným konaním, nemá Mercuri International s.r.o. v prípade neúčasti prihláseného účastníka na tréningový program nárok na odstupné uvedené v bode 7.

 

 1. Mercuri International s.r.o. si v prípade obsadenia programu vyhradzuje právo prihlášku neakceptovať. V takom prípade bude prihlasujúca organizácia urýchlene informovaná a Mercuri International s.r.o. umožní prednostné zaradenie do ďalšieho termínu konania tohto programu.

 

 1. Mercuri International s.r.o. si vyhradzuje v prípade nedostatočného zaplnenia tréningového programu právo tento program zrušiť. V takom prípade bude o tom príslušná organizácia vopred informovaná, zaplatená záloha vrátená, resp. navrhnutý náhradný termín s prednostným zaradením účastníka.

 

 1. Akékoľvek nároky na peňažné plnenie vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré vznikli pred jej zánikom trvajú i po jej zániku. Zánik zmluvy sa bez ohľadu na jeho dôvod nedotýka prípadného nároku na zaplatenie ceny a nákladov, nároku na náhradu škody, nároku na zaplatenie úrokov z omeškania a iných práv a povinností, ktoré vzhľadom ku svojej povahe majú trvať i po skončení zmluvy, najmä tak ochrana dôverných informácií a práv duševného vlastníctva.(vid bod. 13).

 

 1. Mercuri International s.r.o. neprevádza na objednávateľa žiadne vlastnícke, autorské či iné majetkové alebo osobné práva duševného vlastníctva spojeného s realizáciou tréningového programu a súvisiacimi materiálmi odovzdanými objednávateľovi v rámci realizácie programu, vrátane sprístupnenia e-modulov. Sprístupnené e-moduly môže využívať výhradne účastník uvedený na tejto záväznej prihláške – zmluve. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Mercuri International s.r.o. odovzdané materiály rozmnožovať alebo akýmkoľvek spôsobom interne či externe šíriť. Objednávateľ ďalej nie je oprávnený využívať tréningové postupy Mercuri International pri uskutočňovaní vlastného školenia či iného vzdelávacieho programu. Mercuri International má nárok na náhradu škody, ktorá vznikne porušením povinností podľa tohto odseku zo strany objednávateľa, vrátane škody plynúcej s porušenia práv osoby oprávnenej k predmetom duševného vlastníctva (majitelia licencií a pod.).

 

 1. Objednávateľ týmto záväzným objednaním účasti na tréningovom programe prehlasuje, že mu bol účastníkom daný v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov a tiež súhlas s tým, aby tieto údaje objednávateľ poskytol Mercuri International. Objednávateľ je súčasne splnomocnený oznámiť súhlas účastníka tréningového programu s tím, aby tieto údaje spoločnosť Mercuri International spracovala v zmysle zákona.