Záväzná prihláška
.. - ..
Meno a priezvisko(*):
Funkcia(*):
Názov organizácie(*):
Ulica:
PSČ, Mesto:
IČO:
IČpD:
Telefón účastníka(*):
Fax:
E-mail účastníka(*):
E-mail pre zaslanie pozvánky(*):
Prihlášku vyplnil
Meno a priezvisko(*):
E-mail(*):
Investície:
a) Účasť na kurze (včítane obedov) bez ubytovania (*)
0,- €
b) Účasť na kurze + ubytovanie a stravovanie (*)
0,- €
Ceny sú uvedené bez DPH. Označte požadovanú variantu - a) alebo b).
Potvrdzujeme, že sme sa zoznámili s podmienkami prihlášky (zmluvy), súhlasíme s nimi v plnom rozsahu a záväzne objednávame účasť na rozvojovom programe
(*) Oboznámil som sa a súhlasím s podmienkami zmluvy.
(*) Súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov
Označením políčka „Súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov“ a odoslaním záväznej prihlášky ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) Tiež ako objednávateľ som si vedomý , že mi bol účastníkom daný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona. Mercuri International s.r.o. spracúvala poskytnuté osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. Osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie vymedzeného, alebo ustanoveného účelu súvisiaciaceho s poskytnutím objednaných služieb.
Súhlas so zasielaním marketingových informácií
Označením políčka súhlasíte, aby Mercuri International s.r.o. spracúvala vaše osobné údaje v rozsahu údajov meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa na marketingové účely a aby na tieto účely použila váš e-mail a telefónne číslo. Zároveň žiadate o poskytovanie marketingových informácií, materiálov a ponúk. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je kedykoľvek odvolateľný. Označením políčka so súhlasom a odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so svojimi právami dotknutej osoby v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
(*) - povinné položky
Podmienky zmluvy: